ประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น

ยื่นประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นยื่นประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น
สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางลุมพินี ดำเนินการขอสินเชื่อให้ โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ โดยเช็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับเอกสารทุกใบ ดังนี้
arrow
สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางลุมพินี ดำเนินการขอสินเชื่อให้ โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ โดยเช็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับเอกสารทุกใบ ดังนี้
รายการเอกสารประกอบการประเมินวงเงินสินเชื่อ
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตนเองและคู่สมรส)
tick tick
ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตนเองและคู่สมรส)
tick tick
เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
tick tick
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
tick tick
บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)
tick tick
ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
tick tick
ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement)หรือสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
tick tick
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนต้นฉบับ
tick tick
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 
tick
ทะเบียนการค้า/สัญญาเช่า
 
tick
รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ
 
tick
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 
tick
ทะเบียนผู้ถือหุ้น/บริคณห์สมธิ/กพ.20 (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
tick
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีโอนสด)
หนังสือมอบอำนาจ (บุคคลทั่วไป)
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากธนาคารที่ต้องการยื่นสินเชื่อดาวน์โหลดเอกสารจากธนาคารที่ต้องการยื่นสินเชื่อ
เพื่อประกอบการยื่นประเมินวงเงินสินเชื่อจากธนาคารที่ท่านสนใจ
arrow
เพื่อประกอบการยื่นประเมินวงเงินสินเชื่อจากธนาคารที่ท่านสนใจ
bblธนาคารกรุงเทพ
 
scbธนาคารไทยพาณิชย์
 
tmbธนาคารทหารไทย
ดาวน์โหลด กู้หลัก กู้ร่วม
 
kbankธนาคารกสิกรไทย
 
cimbธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 
uobธนาคารยูโอบี
 
gsbธนาคารออมสิน
 
ktbธนาคารกรุงไทย
 
 
หมายเหตุ
1. เซ็นชื่อตรงจุดที่มีเครื่องหมาย x กำกับ เซ็นชื่อกำกับแบบเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน
2. ไม่ต้องกรอก วัน/เดือน/ปี ในใบยินยอมตรวจเครดิตบูโร เซ็นชื่อกำกับแบบเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ ธนาคารออมสิน ผู้กู้หลัก - ผู้กู้ร่วม กรอกคำขอกู้ชุดเดียวกันตามรายละเอียด
4. หากมีผู้กู้ร่วมต้องเซ็นรับรองเครคิตบูโรคนละชุดกัน ตามจำนวนของแต่ละธนาคาร
6 ข้อแนะนำสำหรับผู้ขอสินเชื่อควรทราบ6 ข้อแนะนำสำหรับผู้ขอสินเชื่อควรทราบ
ข้อแนะนำดีๆลุมพินี เพื่อผู้ขอสินเชื่อเพื่อการกู้ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
arrow
ข้อแนะนำดีๆลุมพินี เพื่อผู้ขอสินเชื่อเพื่อการกู้ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
suggestion
ภาระหนี้ต่างๆ จะถูกนำมาหักในรายได้
ภาระหนี้ต่างๆ (บ้าน,รถยนต์,บัตรเครดิต ฯลฯ) ธนาคารจะนำมาหักในรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลงหรือไม่เพียงพอ การกู้อาจมีปัญหา หรือ กู้ได้น้อยลง
 
suggestion
การขอสินเชื่อต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรส
คู่สมรสทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต้องลงนามให้ความยินยอมให้คู่สมรสขอสินเชื่อกับธนาคาร การลงนามยินยอมของคู่สมรส เพื่อเป็นการยินยอมร่วมรับผิดชอบในนิติกรรมนั้น (คู่สมรสเสมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน)
 
 
suggestion
ผู้กู้ไม่ควรมีหนี้ค้างชำระ
เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า,ผ่อนรถยนต์,ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือ ค้ำประกันหนี้
 
suggestion
ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน
บัญชีออมทรัพย์ หรือ หลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเพียงพอ เพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้
 
suggestion
ไม่เคยถูกดำเนินคดี
ผู้กู้ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน
 
suggestion
การผ่อนดาวน์กับการพิจารณาการกู้
ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตรงตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะใช้ข้อมูลการผ่อนดาวน์มาประกอบการพิจารณาการกู้ด้วย
 
 
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า