คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์จะดำเนินการใหม่ทุก 3 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำหนดพันธกิจในแต่ละปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของบริษัท
วิสัยทัศน์ของลุมพินีในแต่ละปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2545 - 2547
ผู้นำด้านการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง
ปี 2548 - 2550
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำตลาด และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยแบบบูรณาการ เพื่อ การสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ
ปี 2551 - 2553
มุ่งมั่นดำเนินการในการรักษาภาวะผู้นำ ด้านการพัฒนา อาคารชุดพักอาศัย ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าแบบ บูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ พึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยที่ยังคงไว้ซึ่งผล ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล
ปี 2554 - 2556
เป็นผู้นำในการพัฒนา ที่พักอาศัยในเมืองด้วยการ สร้างสรรค์ และส่งมอบคุณค่าแบบบูรณาการ แก่ผู้มีส่วน ได้เสียในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการ เติบโตอย่างยั่งยืน
ปี 2557 - 2559
คงไว้ซึ่งสถานะผู้นำในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ในกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ภายใต้ แนวทาง “ชุมชนน่าอยู่” ด้วยการดำเนินการตาม วิถี “องค์กรคุณค่า” เพื่อการพัฒนา และเติบโต อย่างยั่งยืน
ปี 2560 - 2562
“สร้างความสมดุล และบูรณาการประสิทธิภาพ ของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่พักอาศัยในมิติผลประกอบการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงาน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ปี 2545 - 2547

ปี 2548 - 2550

ปี 2551 - 2553

ปี 2554 - 2556

ปี 2557 - 2559

ปี 2560 - 2562

 
 

ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย
คือ ชุมชนลุมพินี ที่ผู้อยู่อาศัยทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีรวมทั้งจิตสำ นึกของการร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน

 

องค์กรที่ได้มีการพัฒนาคุณค่าแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานทุกภาคส่วนเพื่อส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

พันธกิจ

พันธกิจปี 2560 - 2562

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ปรับแผนธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์
ตลาดปัจจุบัน เพื่อรักษาผลกำไร
ที่เหมาะสม ภายใต้การบริหาร
ประสิทธิภาพแบบบูรณาการ

และหลักการธรรมาภิบาล

ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย

ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย

สร้างสรรค์ และส่งมอบ
“ชุมชนน่าอยู่” ในมิติคุณค่า
ผลิตภัณฑ์และคุณค่าบริการ
ในรูปแบบ “ลุมพินี” และ
รูปแบบ “นอกลุมพินี”

 
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมจิตสำนึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ต่อทุกๆ ผู้มีส่วนได้เสีย
จากการดำเนินงานอย่างเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปิยมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานแบบบูรณาการ
และแข่งขันได้ ภายใต้มิติคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้า “ลุมพินี”
และ “นอกลุมพินี”

 

พนักงาน

เสริมสร้างศักยภาพในแนวคิด
ผู้ประกอบการและการแข่งขัน
เพื่อความก้าวหน้า ความสุข
ผ่าน วิถีแอล.พี.เอ็น. ภายใต้
วัฒนธรรม ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน

การดำเนินงานภายใน

มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
เชิงประสิทธิผลแบบบูรณาการ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์
รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
ในการดำเนินงานอย่างยืดหยุ่น
ภายใต้วิถีแอล.พี.เอ็น.

 

L.P.N WAY

L.P.N. Way
วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

วิถีแอล.พี.เอ็น. ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” (Continuous Development) และ “การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” (Respect for Stakeholders) โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ คือ “C-L-A-S-S-I-C” ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำ เนินธุรกิจที่ทุกองคาพยพของบริษัทยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยมองค์กร (Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development)

CONTINUOUS DEVELOPMENT

“การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

COST WITH QUALITY

บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ

การตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นลดต้นทุนทั้งต้นทุนตรงและต้นทุนแปร รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนเกินในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพของโครงการเป็นเป้าหมายสำคัญ

Lateral Thinking

คิดนอกกรอบ

การคิดใหม่ที่ยืดหยุ่นและแตกต่างจากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การบริการ และความก้าวหน้าขององค์กร

Alliance

ปิยมิตร

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่ทำ งานร่วมกันมายาวนาน ด้วยความไว้วางใจและเป็นธรรม ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน เพื่อบรรลุความสำเร็จร่วมกัน

SPEED

รวดเร็ว

การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและการแก้ไขปัญหา ด้วยการคิดเร็ว ทำเร็ว ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้งานมีคุณภาพและเสร็จก่อนกำหนดหรือเร็วกว่าเดิมจนล้ำหน้าผู้อื่นตลอดเวลา

Service Minded

ใจรักบริการ

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดเวลา ด้วยการคิดในมุมมองของเขาและแสดงออกอย่างกระตือรือร้น ให้บริการอย่างครบวงจรด้วยความเต็มใจและเกินความคาดหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการและความประทับใจ

Integrity

จริยธรรม

การปฏิบัติตนต่อองค์กรและทำธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส ไม่เอาเปรียบ และมีศีลธรรม

Collaboration

ความร่วมมือร่วมใจ

การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการร่วมมือร่วมใจทำงาน ร่วมกันรับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในงานหรือกิจกรรมของบริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำนึกการแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

C

Cost with Quality

บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ

L

LATERAL THINKING

คิดนอกกรอบ

A

ALLIANCE

ปิยมิตร

S

SPEED

รวดเร็ว
 

S

SERVICE MINDED

ใจรักบริการ

I

INTEGRITY

จริยธรรม

C

COLLABORATION

ความร่วมมือร่วมใจ
 

RESPECT FOR STAKEHOLDERS

“การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย”