เสนอขายที่ดิน

หากท่านมีความประสงค์จะขายที่ดิน รบกวนข้อมูลด้วยค่ะ หากท่านมีความประสงค์จะขายที่ดิน รบกวนข้อมูลด้วยค่ะ
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
มีความประสงค์จะซื้อที่ดินในบริเวณที่น้ำไม่ท่วม
เอกสารที่ใช้ในการนำเสนอ
  1. แผนที่ (ภาพถ่ายทางอากาศ) แสดงที่ตั้งชัดเจน
  2. รูปแปลงที่ดิน (หน้ากว้าง x ลึก)
  3. รูปถ่ายด้านหน้าที่ดินและลักษณะที่ดิน
  4. ระวางที่ดิน
  5. อื่นๆ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาบัตรประชาชน
แนบเอกสารที่ใช้ในการนำเสนอ