ชุมชนน่าอยู่ คือ ชุมชนลุมพินีที่ผู้อยู่อาศัยทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี รวมทั้งจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ดูแลห่วงใยและแบ่งปัน

จัดเตรียมสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานให้ผู้พักอาศัย ได้แก่

  • LPN Design จัดวางผังห้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้พักอาศัย

  • สร้างพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้พักอาศัยทุกคน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน

  • เสริมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งบริเวณคอนโด และบริการรถรับรับ-ส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้า

มีทีมงานประจำโครงการและทีมสนับสนุน เพื่อบริหารจัดการตามแนวทาง“ชุมชนน่าอยู่”

  • Fการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

  • Bการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน

  • Lการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

  • Eการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

  • Sการบริหารจัดการความปลอดภัย

  • Pการบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนิติบุคคล เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย เป็นส่วนสำคัญที่ร่วมสร้างาสรรค์ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย ผ่านการเสนอแนะผ่านการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และ ให้ความร่วมมือ

คือ ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน

ดูเรื่องราวเพิ่มเติมที่เว็บไซต์