Sport lover
คอนโดผ่อนสบาย

แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

สุนทรียภาพของการใช้ชีวิตที่คุณค้นหา...
ตอบโจทย์ความทันสมัย และสะดวกสบาย ใกล้รถไฟฟ้า เชื่อมต่อชีวิตเมืองได้ง่ายขึ้น